Rychlý a až příliš účinný


O Äem že to zde hovoříme? Co je příliÅ¡ úÄinné a velmi rychlé? Možná Vás napadá celá Å™ada odpovÄ›dí, jistÄ› je mnoho možností, my vÅ¡ak v tuto chvíli hovoříme o blesku. Je to mimořádný přírodní úkaz, se kterým naÅ¡tÄ›stí nemáme tu Äest každý den. OvÅ¡em zejména v letním období se pÅ™ihlásí ke slovu ÄastÄ›ji, než bychom si možná přáli. A jak že je tedy vlastnÄ› rychlý? Jeden úder blesku trvá pouhou jednu Ätvrtinu vteÅ™iny. Dovedete si vÅ¡ak pÅ™edstavit, kolik dokáže napáchat Å¡kody i za tento krátký Äasový úsek? Jak to udÄ›lat, abychom jeho úÄinky zmírnili?

Aby se nám jeho síla vyhnula

Jeho úÄinky zmírníme Äi dokonce jejich působení na nás zcela eliminujeme, osvojíme-li si pár velmi jednoduchých zásad, nebudeme-li zbyteÄnÄ› riskovat. Ono notoricky známé neschovávání se pod jediný vzrostlý strom v Å¡irém okolí snad vÅ¡ichni již známe. Jak jsme na tom ale s ochranou budou, tedy svého Äi veÅ™ejného majetku? Každý objekt by mÄ›l být vybaven hromosvodem, nezbytná je pochopitelnÄ› pravidelná revize, kterou by mÄ›l provádÄ›t výhradnÄ› odborný technik. MÄ›la by probÄ›hnout minimálnÄ› jednou za pÄ›t let.

Author: