Kde najdeme LED panely


AÄkoliv se na první pohled může zdát, že to je jeho hlavní úkol, není umÄ›lé osvÄ›tlení používáno pouze k tomu, aby osvÄ›tlilo urÄitý prostor. Může mít i jiné využití. Příkladem mohou být například majáky, které mají funkci navádÄ›cí. Ale to není jediná.

Velmi Äasto se používají také k signalizaci. Pro tento úÄel jsou nejÄastÄ›ji užívány LED panely, tedy panely, na kterých jsou namontovány žárovky typu LED. ProÄ zrovna ty? Mají menší svítivost, takže neoslní, pokud se na ni ÄlovÄ›k podívá. Dále jsou v mnoha různých barvách, mohou tedy signalizovat více nejrůznÄ›jších situací.

ledpanel1

Jednou z možností, kde je najdeme, je například řídící panel, jaký nalezneme například v elektrárnách. Zde jednotlivá svÄ›tla pracovníkům ukazují, zda je vÅ¡e v pořádku, případnÄ› kde je problém. NeboÅ¥ zmÄ›ny barvy, obvykle ze zelené na Äervenou, si vÅ¡imneme pomÄ›rnÄ› snadno. DoplnÄ›no to bývá Äasto i akustickým signálem, který má oznámit, že se tedy nÄ›co dÄ›je.

Je samozřejmé, že tento způsob byl zvolen, neboť představuje nejrychlejší a nejjednodušší způsob, jak se pracovník může dozvědět, že nastal nějaký problém, případně zda vše pracuje v pořádku.

ledpanel2

AvÅ¡ak je jasné, že ani tento způsob není dokonalý, a nelze jej používat samostatnÄ›. PÅ™ednÄ› je totiž nutné poÄítat s tím, že pracovník si toho nemusí vÅ¡imnout. Proto je vhodné doplnit zmÄ›nu svÄ›tla akustickým signálem.

Dále je tu fakt, že mu sice Å™ekne, že se nÄ›co dÄ›je, avÅ¡ak nebude vÄ›dÄ›t, co. Zde je pak důležitý výpis z poÄítaÄe, který mu ukáže, které hodnoty pÅ™esnÄ› byly pÅ™ekroÄeny, nebo jsou naopak podlimitní. Teprve tehdy toho pracovník ví dostatek na to, aby mohl na základÄ› daných informací provést nÄ›jakou akci.

Je nutné poznamenat, že celý proces samozřejmě trvá pouhých několik sekund. V praxi to vypadá tak, že zazní signál, zaměstnanec se podívá na panel, kde je problém, a na obrazovce si vyvolá hodnoty dané oblasti.

Jak je vidÄ›t, LED je pomÄ›rnÄ› důležitý typ osvÄ›tlení. A aÄ nám neukazuje cestu tmou, rozhodnÄ› může zachránit životy.

Author: