Úsporky versus LED žárovky


Kompaktní zářivky, jinými slovy „úsporky“, zaÄaly dobývat svÄ›t ke konci 80. let minulého století. Ve své dobÄ› pÅ™edstavovaly vrchol technologické evoluce osvÄ›tlení domácností. Lidé je nakupovali ze zvÄ›davosti, ale pozdÄ›ji pÅ™evládla touha po úspoÅ™e elektrické energie, když se její cena zaÄala zvedat. I pÅ™es vyšší poÄáteÄní investici se tato svítidla vyplatila, ale pÅ™ece jen mÄ›la tato technologie k dokonalosti daleko.

svítidlo

Vývoj vÅ¡ak pokroÄil a dnes jsou na trhu modely srovnatelné svými parametry s nejvÄ›tším konkurentem – LED diodovými žárovkami, panely, trubicemi a pásky. I pÅ™es znaÄný pokrok, který úsporky zaznamenaly, jsou vÅ¡ak stále polovodiÄe ve výhodÄ›. Vyjmenujme si nyní ty nejpodstatnÄ›jší důvody, proÄ je tento specifický smÄ›r osvÄ›tlovací techniky na vzestupu:

Nulový nábÄ›h– i pÅ™esto, že dnes mají kompaktní zářivky elektronický pÅ™edÅ™adník a nepříjemné blikání pouhým okem již nezaznamenáte, pÅ™ece jen nabíhají na plný výkon s urÄitou prodlevou.
Likvidace odpadu– problematická rtuÅ¥ způsobuje znaÄné obtíže pÅ™i zpracování odpadu na recyklaÄních linkách. Zatímco polovodiÄové souÄástky žádnou rtuÅ¥ neobsahují, v úsporkách je souÄástí luminoforu.

osvětlení

Pracovní doba– neboli životnost je u LED žárovek řádovÄ› vyšší, je to způsobeno samotnou technologií výroby, kdy diody zůstávají i po mnoha letech spolehlivým svÄ›telným zdrojem. Slabším Älánkem může být pouze napájecí transformátor.
Å iroká Å¡kála využití– polovodiÄe lze montovat do velice pestrého rozsahu výrobního programu. Na trhu jsou dnes běžnÄ› v prodeji pásky, panely, reflektory, žárovky, a to s různými paticemi a závity.

Výkon – LED reflektory se dnes již standardnÄ› montují do stožárů veÅ™ejného osvÄ›tlení a postupnÄ› vytlaÄují vysokotlaké výbojky. Jejich výkon je s nimi srovnatelný, výhodou je navíc Å¡kálovatelnost teploty chromatiÄnosti, což napÅ™. u sodíkových výbojek nelze provést.

Author: